داوود ضامنی
zameni1387@gmail.com

به عنوان یکی‌ از مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی، نظارت و ارزشیابی به بررسی روش‌ها و شیــــــوه‌نامه‌های اداره کـــــــل و پیشنـــــهاد به منظور بهبـــود روش‌ها می‌پردازد ... 


 • بررسی روش‌ها و شیوه‌ نامه‌های اداره کل و پیشنهاد به منظور بهبود روش‌ها.
 • برنامه‌ریزی و همکاری با مراکز استان‌ها جهت ایجاد نظام جامع پیشنهادها) تهیه نظام‌‌ها، دستورالعمل‌ها‌، شاخص‌ها و تشکیل کارگروه‌ها و تدوین آیین‌نامه‌ها و انجام سایر اقدامات مورد نیاز  به منظور تسهیل امور مربوطه.(
 • تهیه برنامه و بودجه اداره کل با همکاری معاونت اجرایی و معاونت فرهنگی هنری.
 • پیشنهاد و بسترسازی برای همکاری  و مشارکت با واحدهای ستادی در طراحی و تدوین برنامه‌های بلندمدت میان مدت کوتاه مدت مراکز استانی در استان‌ها.
 • برنامه ریزی به منظور توزیع متوازن منابع ( اعم از مالی، نیروی انسانی و ...).
 • سازماندهی فعالیت‌ها و تشکیل ستادهای کاری بر اساس برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی به منظور افزایش کیفیت مدیریت در مراکز استانی ( بهره‌وری منابع‌، کارآمدی فعالیت‌ها و اثربخشی اقدامات و محصولات).
 • مستندسازی روش های برنامه‌ریزی مورد استفاده.
 • آموزش، هدایت و حمایت مدیران و کارشناسان استان جهت برنامه‌ریزی راهبردی استان برنامه‌ریزی جهت استفاده ازامکانات و ظرفیت‌های حوزه هنری در استان از نظر تاسیسات‌، موسسات ، جاذبه ها و جمعیت آماری مخاطبان.
 • همکاری و برنامه‌ریزی جهت شناخت راهکارهای بسط و توسعه فعالیت‌های حوزه هنری در استان و ارائه طرح ها و برنامه‌‌ های اجرایی مناسب.
 • مطالعه‌، بررسی و ارائه طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم به منظور تشویق و ترغیب مخاطبان.
 • ارائه طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم به منظور جلب همکاری موسسات دولتی و غیردولتی در توسعه فعالیت‌های حوزه هنری در قالب ضوابط و مقررات مربوط.
 • نیازسنجی و اخذ آراء و پیشنهادهای مخاطبان به منظور اصلاح و تقویت عملکردهای جاری مراکز استان‌ها.
 • مشارکت‌، همکاری و انجام پژوهش‌های کاربردی  با مدیرت های نظارت و ارزشیابی در طراحی‌، تدوین و توسعه فعالیت های هنری در استان‌ها.
 • تبیین و تدوین طرح‌ها و راهکارهای ضروری برای ارتقای نقش سازنده حوزه هنری در استان ها.
 • برنامه ریزی جهت ارائه آموزش های هدفمند سازمانی برای مدیران و کارشناسان حوزه هنری در  استان ها.
 • گرد آوری‌، طبقه بندی و عرضه مناسب و صحیح کلیه اطلاعات و آمارکمی از فعالیت‌های مراکز استان‌ها.
 • سنجش اولویت‌ها و ضرورت‌های اداره کل و ارایه به معاونت برای تصویب.
 • سنجش، بررسی،اصلاح و بهبود فرم‌های گزارش عملکرد مراکز استان‌ها.
 • انجام امور محوله ای که از سوی مقام مافوق ارجاع می شود.